Krátký popis BIS-mafie, tj. struktury BIS a ÚZSI s vazbami do dalších částí po České republice (komplex) – nejde jen o přímé agenty BIS a ÚZSI…

Pozn: v textu je pro změnu použit výraz „struktura“ (tam kde se v jiných textech používá označení „BIS-mafie“).

 

Manipulace s realitou

 

Protože síť struktury má desetitisíce členů jen v první úrovni, tak členové struktury na pokyn vedení struktury (BIS) vykonavají velmi brutální manipulaci s realitou. Dokáží změnit chod doslova všeho (života lidí) co si umanou.

 

Manipulace s realitou se provádí proto, aby struktura dosáhla svého cíle. Vzhledem k personálním, finančním a technologickým možnostem se jí to většinou podaří v krátké době.

 

Manipulace s realitou zajišťuje členům struktury získávání peněz a moci. Vzhledem k obrovskému personálnímu pokrytí ČR lidmi struktury, se ekonomický efekt dostavuje již poměrně snadno. V konečném důsledku lidé struktury získávají stále větší peníze, které používají k prosazení svých cílů (korupce), které jim zajišťují další peníze a další moc. Systém je již tak robustní (desetitisíce členů jen v první úrovni), že lidé mimo strukturu nemají šanci se uplatnit a prosadit. Proto s nadšením do struktury vstupují mladí lidé, kteří v tom vidí šanci (není neobvyklé, že nabídku na spolupráci se strukturou dostávají již nezletilí, tzv. dětští vojáci).

 

Manipulace s realitou se také používá k tomu, aby sledovaný (pronásledovaný) občan byl zlikvidován, nebo minimálně usměrněn. Nejčastějšími metodami manipulace jsou falešná svědectví, falešné důkazy, falešné dokumenty, zmanipulováná jednání a vztahy.

Manipulací v ekonomických záležitostech dochází k destrukci ekonomických činností sledovaného (pronásledovaného), což vede k jeho upadnutí do dluhů, kdy často končí problémy končí sebevraždou.

Typickým výsledkem manipulace s realitou jsou vykonstruovaná trestní stíhání, vykonstruované soudní procesy, vykonstruovaná zavření do blázinců. Často vede tento právní teror k sebevraždě sledovaného (pronásledovaného) – úkol je splněn.

 

Korupce a klientelismus

 

Systém struktury BIS je fatálně korupční a klientelistický. Podstatné je si uvědomit, že desetitisíce členů z první úrovně je přes další vrstvy pomocníků schopno obsáhnout jakýkoliv úřad, ministerstvo, orgán policie, státního zastupitelství i justice a soukromého sektoru. Pokud se struktura rozhodne obsadit na dané místo (pozici) svého člověka, nic jí v tom nezabrání. Protože síť struktury vznikla plynulým využitím sítě STB, při propojení na páteřní síť BIS, tak již od 90-tých let 20-tého století struktura postupně expandovala tak, že v dnešní době již jsou lidé struktury umístěni prakticky všude. Tito řadoví členové struktury pak vykonávají úkoly pro vedení struktury (BIS) tak, že vyhoví řícím složkám bez ohledu na morálku a zákony.

 

Vlastním nástrojem na realizaci personální sítě je klientelismus. Protože síť struktury měla desetitisíce členů již v 90-tých letech 20-tého století, tak byla s dalším časem schopna umísťovat neuvěřitelnou rychlostí další svoje lidi po celé ČR a některé právě i v zahraničí. Nyní, po 22 letech každodenní expanze, již není v ČR orgán či společnost, kde by struktura neměla svoje lidi. Podle všeho má struktura nyní již statisíce členů!!!

 

Protože systém disponuje miliardami za časovou jednotku, není problém za akci ve prospěch vedení struktury (BIS) poskytnout plnění v řádech miliónů a desetimiliónů Kč. To pochopitelně vede k tomu, že i lidé s vysokými platy na důležitých místech (např. specializovaní policisté, státní zástupci a soudci) podlehnout vábení peněz a při porušení zákona provedou daný úkon ve prospěch struktury.

 

Totální personální pokrytí ČR pak struktuře umožňuje zmanipulovat cokoliv si zamane. Není problém zasáhnout v soukromém sektoru proti sledovanému (pronásledovanému) člověku. Není problém objednat zmanipulované jednání policie, státního zastupitelství a justice a vyvolat právní problémy u sledovaného (pronásledovaného). Není problém objednat problémy na úřadech (např. ministerstva či finanční úřad). Síť tak dokáže pohodlně právní manipulací dosáhnout komplexní likvidace sledovaného (pronásledovaného) či jeho částečných aktivit (tzv. právní smrt). To pak vede k tomu, že sledovaný (pronásledovaný) často spáchá sebevraždu.

 

Korupce a klientelismus, kterou dělá struktura BIS a ÚZSI, aby hájila své členy a zájmy, se pak ve složkách státní správy projevuje právě řízeným terorem proti oběti. Zkorumpovanými úředníky jsou vyvolávána různá správní řízení a kontroly, aby byla oběť šikanována (jsou udělovány pokuty), pochopila moc struktury a přestala být nebezpečná. Tvrdší je to s plošně, systémově a celorepublikově zkorumpovanou státní policií a zkorumpovanými městskými policiemi, které provádí teror oběti. Nejčastěji jde o vykonstruovaná trestní řízení a zavírání oběti do blázinců – zkorumpovaní policisté a strážníci dosvědčí cokoliv, i pod přísahou. U zkorumpovaných státních zástupců probíhá teror oběti ve dvou rovinách. Jednak se takovýto státní zástupci účastní kriminalizace oběti a jednak v případě podnětů (trestních oznámení) oběti na strukturu BIS a ÚZSI zkorumpovaný státní zástupce vše nechá odložit s tvrzením, že se nic nestalo! Celkovou represivní činnost doplňují soudy, kdy BISkou zkorumpovaní soudci vydávají takové usnesení a rozsudky, aby oběť právně zlikvidovali – typické je zavírání do kriminálů a do blázinců, plus zbavování svéprávnosti.

Po cíleném a trvalém teroru státní správy většinou skončí oběť struktury BIS a ÚZSI bez peněz, jako bezdomovec (který umírá na ulici) nebo rovnou spáchá sebevraždu – cíl struktury je splněn.

 

Mezinárodní působení struktury BIS

 

Pro fungování celé struktury je důležitá i mezinárodní organizovanost struktury. BIS a ÚZSI se podařilo dosáhnout zásadního efektu – tím, že páchají akce (trestnou činnost) tajně, tak se jim povedlo přesvědčit tajné služby demokratických zemí (země EU, USA apod.), aby s BIS a ÚZSI spolupracovaly. Tyto demokratické tajné služby pak v rámci důvěry v českou mafiánskou organizaci BIS a ÚZSI provádí na objednávku pronásledování a persekuci českých občanů vyskytujících se na daném území.

Vše je založeno na tom, že struktura BIS (a ÚZSI) sdělí tajným službám jen požadavek, že daný český občan má být pronásledován, protože je na jeho persekuci státní a veřejný zájem. Tajné služby EU a USA bezvýhradně věří českým mafiánům z BIS a ÚZSI a pak provedou to o co je česká strana požádá.

Protože mezi lidmi tajných služeb demokratických států jsou jedinci, kteří za peníze provedou cokoliv, tak potom pronásledovaní občané ČR mají v dané zemi peklo. Agenti dané země pak vyvolávají destrukční akce policie a úřadů státní správy a samozřejmě zapojují soukromý sektor. Tyto útoky pak vedou k tomu, že pronásledovaný občan ČR je šikanován místní policií, kdy většinou se jedná o pokusy o zavření do vězení, nebo přímo zavření do blázince. Likvidovány jsou danému člověku i veškeré pracovní a podnikatelské příležitosti, aby nebyl schopen v dané zemi pobývat. V konečném důsledku pak tajné služby dané demokratické země docílí na objednávku BIS a ÚZSI vytěsnění občana ČR z dané země. Pronásledovaný občan pak nemá šanci zůstat na daném území a po návratu do ČR je vystaven zvýšené persekuci – není neobvyklé, že BIS se pak snaží o fyzickou likvidaci (např. donucením k sebevraždě), protože daný občan je označen za nepřítele struktury (něco jako třídní nepřítel). V každém případě pak daný člověk živoří, je označen za nežádoucí osobu a často končí jako bezdomovec, kdy pak často spáchá sebevraždu…

BIS a ÚZSI tak pomocí zmanipulování tajné služby dané demokratické země dosáhne svého – pronásledovaný občan pronásledování nevydrží a většinou spáchá sebevraždu…

 

Zajímavým „detailem“ je, že struktura BIS a ÚZSI spolupracuje v zahraničí s místními zločineckými a mafiánskými organizacemi, kde trestnou činností vydělávají na územích cizích států značné peníze. Protože se zřejmě za úplaty na této činnosti podílejí i agenti (a např. policisté, obecně lidé dané státní správy) daných demokratických zemí, tak většinou se podaří struktuře BIS a ÚZSI nelegální činnost natolik, že většinou ujdou trestnímu stíhání. Členům struktury se také pochopitelně skrývat před místními policiemi, protože vše podléhá totální mlčenlivosti členů struktury.

Co se týká peněz struktura BIS a ÚZSI disponuje obrovskými peněžními možnostmi (milardy Kč za časovou jednotku), kde přesouváním peněz mezi jednotlivými státy a propíráním pomocí obrovského počtu bílých koní, dosahuje efektu – vyprání peněz, které jsou následně použity k novým aktivitám, již více méně legálním. Protože struktura BIS a ÚZSI byla plynule vyvinuta ze sítě STB, má dnes již v jednotlivých zemích tisíce (desetitisíce) spolupracovníků.

 

Důležitým faktorem, který umožňuje struktuře BIS a ÚZSI působit velice efektivně je to, že síť BIS a ÚZSI je napojena na sítě agentů bývalých totalitních zemí, kteří jsou různě v daných zemích infiltrovány (KGB, Stasi, SB /Polsko/, DS /Bulharsko/, Securitate /Rumunsko/, UDBA /Jugoslávie/ atd.). Zajímavé je i to, že původní agenti starých struktur, již mají děti, někteří dokonce vnoučata, a ty byly zapojeni do aktivit BIS a ÚZSI také. Tím vzniklo zcela nové krytí, protože místní tajné služby provádějící odhalování nepřátelských agentů mají velmi nízkou šanci tyto osoby již pevně infiltrované ve strukturách daných zemí odhalit.

Důležitou skupinou osob zapojených různě ve světě do akcí BIS a ÚZSI jsou agenti zemí, které usilují o destrukci (parazitování) na demokratických západních zemí – jsou to agenti Ruska, Ukrajiny, Běloruska, Číny apod.

 

Podstaným „detailem“ je, že vše ale naznačuje, že BIS a ÚZSI spolupracuje s zeměmi typu Rusko a Čína více, než by odpovídalo běžné formální mezinárodní spolupráci. Vše naznačuje, že došlo k propojení na vyšší a intenzivnější úrovni, tedy na systémovou spolupráci (politické špičky ČR, např. Petr Nečas, ale evidentně o působení cizích tajných služeb, právě Ruska a Číny, systémově lžou). Vše vypadá, že BIS a ÚZSI hraje dvojí hru, kdy ve spolupráci s tajnými službami podobjných zemí provádí masivní průmyslovou špionáž na společnostech demokratických zemí a technologické informace (průmyslové vlastnictví) následně je transferováno do průmyslu propojených zemí. To zřejmě povede v dlouhodobém horizontu k destrukci jednotlivých poctivých a normálních společností, protože ony vloží nemalé náklady do vývoje nových výrobků a ještě před zahájením sériové produkce budou investiční informace technologického charakteru ukradeny a použiti pro výrobu konkurečních výrobků v třetích zemích – podle všeho se tak již děje několik let!!! Vše je dáno tím, že v jednotlivých zemích Západu (USA, EU, Japonsko…) evidentně zůstaly zachovány sítě totalitních tajných služeb (pakt Varšavská smlouva a země s bolševickými praktikami, tj. KGB, STASI, STB, SB, UDBA, Securitate atd.), které dokonce provedly něco jako regeneraci. To je zřejmě vyřešeno tak, že došlo k domestikaci potomků a příbuzných původních agentů starých struktur. Je totiž evidentní, že totalitní země masivně investovaly v demokratických zemích právě prostřednictvím tajných služeb již od roku cca 1945 (podnikatelská činnost je nesnažší způsob jak krýt finanční toky agentů). Zároveň agenti tajných služeb udělali pro politická vedení i to, že tím se získávaly měny demokratických zemí, které sloužily k pokrývání potřeb osob v garniturách i se spirálovým efektem v rozšiřování těchto sítí, tedy pro krytí nákladů na expanzi sítí o další a nové agenty.

Zásadním faktorem činnosti současných tajných služeb ve vyšší úrovni studené války jsou technologie – viz daná část textu.

 

Pro provádění operací struktury BIS a ÚZSI jsou velmi zásadní hyper-moderní technologie, které jsou již za hranicemi pochopení běžných občanů. Ty umožňují činnost struktury BIS a ÚZSI velmi dobře skrýt.

 

Z globálního hlediska pak jde o to, aby mezinárodní struktury dalších tajných služeb napojených na BIS a ÚZSI (Čína, Rusko…) i přes Českou republiku (síť je z globálního hlediska velmi komplikovaná) získaly moderní technologie, které okamžitě aplikují do vývoje či výroby a tak jsou schopny nabídnout výrobky, které najsou zatíženy náklady na vývoj – docela průser, že se na tom podílí Česká republika a právě i se zákulisním souhlasem (či přímo tajnou podporou) politických špiček (ODS).

 

Organizace a cíle struktury BIS

 

Mafiánská organizace založená na BIS, která působí nejen v ČR, je zločinecká struktura složená z bolševiků (staří komunisté a sympatizanti), estébáků, agentů BIS a ÚZSI, politiků ODS (a VV) a mafiánských podnikatelů. Struktura je poměrně složitá. Na nejvyšších místech jsou politici a lidé z vedení BIS a ÚZSI. Další úrovně jsou vytvořeny tak, aby "čistí" ageni BIS (a ÚZSI) byli schopni řídit další vrstvy a články.

Mafiánská struktura BIS a ÚZSI (tedy BIS-mafie) vznikla a je provozována pro získávání peněz (členům), tedy základní myšlenkou se neliší od jiných mafií.

 

Jen tvrdé jádro má cca 10000 až 50000 členů, což jsou většinou "čistí" agenti BIS a ÚZSI.

 

Důležité je i to, jak se síť struktury BIS (předchůdců BIS) vyvíjela. V roce 1990 síť evidentně vznikla pod dohledem STB, resp. estébáků. Aby estébáci měli vliv na nové "demokratické" tajné služby ČR, vymysleli takový trik - v nových tajných službách nechali zaměstnant svoje děti, příbuzné, známé a kamarády s tím, že někteří estébáci plynule přešli do nových tajných služeb (Státní bezpečnost --> Úřad pro ochranu ústavy a demokracie --> Federální informační služba --> Federální bezpečnostní informační služba --> Bezpečnostní informační služba ČR --> BIS), tedy přecházeli až do současné BIS. Tyto dvě metody zajistili bolševiků a estébákům zachovat vliv v tajných službách.

 

Pokud má další úroveň cca 10 řízených osob, je množství osob zapojených ve struktuře již na druhé úrovni až cca 500000. Tento základní okruh osob stačí dostatečně pokrýt to co BIS potřebuje zmanipulovat ve státní správě (ministerstva, policie, státní zastupitelství, justice, úřady...) i v soukromém sektoru (jsou rozptýleni v jednotlivých společnostech).

 

Další úroveň se skládá z příležitostných pomocníků a "spících" členů. Ti vykonávají špinavou práci pro BIS náhodně a na vyžádání. Počet těchto spolupracovníků je obrovský (budou to sta-tisíce osob) a BIS tak pokrývá veškeré činnosti v ČR.

 

Právě obrovské personální pokrytí, je na úrovni sítě STB a větší, zabezpečuje struktuře bezpečně a s přehledem provést veškeré záměry, které si vedení BIS (struktury) vymyslí. To vede k zásadnímu efektu, kdy struktura dokáže ovlivnit ve svůj prospěch života kohokoliv (v podstatě).

 

Struktura okolo BIS vznikla proto, aby systém produkoval pro členy struktury peníze. To se děje různými ekonomickými machinacemi, kde poté právě přes velký počet osob struktury jsou peníze propírány. Tím jsou peníze vyčistěny a jsou poté investovány, kdy v dalším kroku již struktura provádí řádné podnikání. Typicky to bylo vidět na privatizacích - členi struktury díky dalším lidem struktury na ministerstvech provedli privatizace tak, že získali peníze tím, že zaplatili nízké ceny a majetek pak prodali, či že přímo provedli tunel. Zajímavé na systému je to, že je kryt z nejvyšších míst ODS (nově VV), kde dochází k takovému uzavřenému cyklu. Obecně platí, že mafiánští podnikatelé zapojení ve struktuře získavají snadno peníze, kdy následně odvádějí část získaných peněz ODS (a VV) a "čistým" členů BIS. Ti pak zajistí krytí této ekonomické trestné činnosti v libovolném místě státní správy - kontakty v policii, stáních zastupitelstvích a v justici umožní trestné činy zamést pod koberec, čímž je cíl splněn. Struktura získá peníze, mafiánský podnikatel vydělá a podělí se s "čistými" členy BIS a s politiky ODS (a VV). BIS pak za "pojistku na život" (peníze zaplacené podnikatelem) provádí krytí daného podnikatele tím, že dělá něco jako ochranku danému člověku - likviduje lidí, kteří by chtěli na daného podnikatele upozornit, dělá v jeho prospěch průmyslovou špionáž atd. Napojení politici ODS (a VV) pak dělají činnosti ve prospěch daného podnikatele tak, že v rámci státní správy ho chrání. Tím je cyklus neprůstřelný. Jakýkoliv pokus o šetření daných ekonomických machinací je hned v počátku zmařen zásahem v policii a na státních zastupitelstvích. Podstaným prvkem pro fungování a řízení struktury jsou hyper-moderní technologie - ty umožňují jednotlivé členy řídit a koordinovat "neviditelně" (bezdrátové technologie s hlasovým a datovým přenosem).

 

Základním a zásadním problémem struktury BIS a ÚZSI je to, že denně porušují zákon, protože ten jim umožňuje jen tiše sbírat informace. Oni místo toho, pro svoje zisky, páchají denně masivně trestné činy jako nezákonnou špionáž bez povolení soudu, stalking, vyhrožování, vydírání, podvody a krádeže, obecně zneužití moci (TČ zneužití pravomoci úřední osoby) apod. Vše proto, aby získávali obrovské peníze (miliardy Kč ročně) a tak měli zajištěn snadný život v luxusu – základní cíl struktury BIS a ÚZSI. Naopak nepohodlné osoby (oběti zvěrstev BIS a ÚZSI), tj. kritiky, odpůrce, opozičníky, whistleblowery atd. (kteří vadí samotným agentům a pomocníkům BIS a ÚZSI, chráněné ekonomické oligarchii, chráněným estébákům a bolševikům, chráněným politikům apod.), struktura BIS a ÚZSI při využití jejich hyper-moderních technologií bez milosti likviduje (jak je uvedeno jinde), při spáchání desítek trestných činů proti jedné osobě denně.

Přestože je tedy struktura BIS a ÚZSI největší mafiánská skupina v České republice, tak se jejími trestnými činy nikdo reálně nezabývá, protože policie, státní zastupitelství a justice jsou „čistou“ BIS systematicky a celorepublikově zkorumpovány tak, že nahlížejí na osoby struktury BIS a ÚZSI jako na nedotknutelné!!! To v reálné praxi znemožňuje jakkoliv útočící osoby struktury BIS a ÚZSI jakkoliv zastavit a oběť končí různými typy likvidace (včetně vraždy nebo smrti na ulici jako bezdomovec apod.) a již doživotně nemá normální plnohodnotný život (pokud fyzicky útoky přežije)!!! Toto jasně dokládá, jaká je Česká republika mafiánský stát, i když na povrchu se všichni tváří, že se jedná o normální demokratický stát!!!

 

Zásadní je právní rámec, který BIS a ÚZSI umožňuje pracovat - tím je zákon 153/1994 Sb. o zpravodajských službách České republiky. V §5 Působnost zpravodajských služeb se jasně v odst. 1 říká, že "Bezpečnostní informační služba zabezpečuje informace..." a v odst. 2, že "Úřad pro zahraniční styky a informace zabezpečuje informace mající původ v zahraničí, důležité pro bezpečnost a ochranu zahraničně politických a ekonomických zájmů České republiky". Žádný zákon tedy BIS a ÚZSI nedovoluje aktivní činnosti proti občanům a to právě zásadní nezákonnost v činnostech BIS a ÚZSI, které nezákonně provádějí (1) nezákonnou špionáž (nemají povolení soudu), (2) stalking, (3) vyhrožování, (4) vydírání, (5) podvody a okrádání, (6) poškozování cizích práv, (7) poškozování cizích věcí, (8) korupci a klientelismus sloužící k vykonání plánu BIS a ÚZSI, (9) zavírání do blázinců a vězení, (10) ublížení na zdraví, (11) vraždy apod.

Fatálním problémem ale je, že BIS (a ÚZSI) systémově a celorepublikově zkorumpovaly policii, státní zastupitelství a justici tak, že žádnou trestnou činnost struktury BIS a ÚZSI nevyšetřují!!!

 

Problémem stěžující odhalení zločinů struktury BIS a ÚZSI je to, že útoky provádějí silně cíleně. To praktický znamená, že na nepohodlné osoby útočí BIS a ÚZSI jen tajně a útočí jen na ty, co vyhodnotí jako nebezpečné a těch je málo (tyto lidi navíc nemají možnost své problémy veřejně publikovat) – běžných lidí si BIS a ÚZSI nevšímají. Na rozdíl od běžných mafií navíc většinou nepáchají útoky na nepohodlné plošně a za účelem jiným, než je nějak zastrašit a odradit od jejich kritiky BIS a ÚZSI – tak se většinou stane rychle a tedy ani trestná činnost není nijak dlouhodobá, což stěžuje jejich odhalení. Navíc struktura BIS a ÚZSI většinou nevymáhá jako klasické mafie peníze (peníze mají ze státního rozpočtu) a tedy jejich činnost se z počátku ani nedá pořádně zjistit. Také k násilné trestné činnosti se uchylují minimálně a až když ostatní metody selžou – proto policie a státní zastupitelství obvykle tvrdí, že se nic nestalo!!!

 

Činnosti struktury se dělí na dva základní smysly působení.

◊ Struktura zabezpečuje snadný a luxusní život členům struktury tak, aby umístěním členů struktury mohla BIS pokrývat to co potřebuje. To se děje tím, že již stávající členi struktury (rozmísťováni po ČR byli hned od roku 1990, kdy se návazalo na síť STB) zabezpečují nová místa, pozice a spojení novým členům. Prakticky se to projevuje tak, že lidé struktury dostanou nabídku na zaměstnání, funkci či na podnikatelské vazby a tak jsou začleněni do struktury. BIS tím zabije dvě mouchy jednou ranou. Zaprvé lidé umístěni tam kde vedení BIS chce, plní rozkazy a záměry vedení BIS a struktury tak, že ze své pozice ovlivňují (manipulují) s děním ve své kompetenci. Zadruhé pak struktura dosáhne toho, že členové získají finanční zabezpečení a jsou plně zavázáni vedení BIS a struktury a udělají pro vedení BIS a struktury jakoukoliv špinavou práci (včetně násilné trestné činnosti).

◊ U občanů kteří jsou označeni za nepřátele struktury (oběti systému BIS) pak vedení BIS dokáže vrhnout proti danému člověku tisíce členů struktury za časovou jednotku. Při větším tlaku, je nasazeno nekolik desítek až stovek členů proti oběti v jediný den. Počítači řízený systém, BIS plánuje útoky ve virtuální realitě (podrobná mapa), kde jsou zobrazeny podstatné prvky dané lokality s vyznačením polohy oběti a polohy členů struktury. Vše probíhá on-line, což umožňuje vytvořit obrovský tlak a snadno realizovat takové věci jako jsou útoky autem v reálném čase (dopravní nehody, i smrtelné, sražení autem, zmrzačení, usmrcení autem atp.). Zajímavé je, že v systému jsou aplikovány i pohyby letadel, protože vedení BIS má propojení na lidi v řízení letového provozu (skrz vojenské zpravodajství i ve vojenském), kteří jsou schopni nechat navést k oběti letadlo, což činí proto aby si oběť uvědomila moc celé struktury (má odstrašující charakter plynoucí z hluku motorů, který má v oběti vyvolat paniku, např. pro vynucování sebevraždy).

Počítače současně evidují veškeré budoucí činnosti oběti (špionáží BIS zná program oběti na dlouhou dobu dopředu) na jakémkoliv místě. To vede k tomu, že BIS dokáže vždy zmanipulovat danou činnost oběti. Typickým příkladem je hledání zaměstnání či podnikatelských příležitostí oběti. BIS pak dokáže zmanipulováním a zkorumpováním partnerů k jednání oběti dosáhnout, aby oběť nebyla schopna dosáhnout svých záměrů - v konečném efektu to vede k sebevraždě oběti, protože oběť končí bez finančních prostředků, jako bezdomovec, vytěsněná mimo společnost. Struktura BIS (a ÚZSI) u nepřátel pak tedy provádí opakované destrukční akce v ekonomické rovině. Zaměstnance nechává vyhazovat ze zaměstnání a zabraňuje získání nového slušnějšího. Podnikatelům kazí podnikatelské zakázky, aby zkrachovali. Celkově pak struktura BIS (a ÚZSI) zničí příležitosti k výdělku oběti a ta skončí na pokraji společnosti bez peněz – pak právě oběť umírá na ulici nebo rovnou spáchá sebevraždu. Přes ekonomickou likvidaci tak struktura BIS a ÚZSI navíc provádí „státní“ segregaci na příznivce a odpůrce mafiánských praktik – protože se jedná o dopad na mnoho osob, tak je tím strukturou BIS a ÚZSI v praxi naplňován trestný čin vlastizrada s terorem!

Vytěsněním oběti mimo společnost je jeden z cílů BIS a ÚZSI splněn.

 

Nezanedbatelná je i ochrana členů struktury. BIS díky lidem umístěným v policii, státních zastupitelstvích a v justici (evidentně jsou mezi členy struktury i soudci) dokáže v případě vyvolání trestního oznámení či žaloby na členy struktury svým členům vytvořit podporu tak, že vedení BIS dokáža zkorumpovat policisti, státní zástupce a lidi z justice, kteří hned na počátku zasáhnou ve prospěch osob ze struktury. To v konečném efektu vede k tomu, že lidé ze struktury libovolně páchají trestnou činnost a nejsou reálně nijak postihováni.

Proto struktura snadno dosahuje svých cílů. Masivním vydíráním a vyhrožováním dosáhnou většinou svého cíle ještě než je nutné přistoupit k tvrdším opatřením. Pokud občan pronásledovaný strukturou ale nepochopí výhrůžky (jak říkají "nedojde mu to"), nastoupí tvrdší metody.

Typickou metodou je falešné trestní stíhání, kdy struktura pomocí falešných důkazů (manipulace s otisky, DNA apod.) a svědectví (není pro ně problém nechat svědčit desítky svědků proti oběti) danou oběť zastraší. Buď jen soudním procesem, nebo pobytem ve vězení.

Další typickou metodou prosazení cílů struktury je zavírání do blázinců, zbavení svéprávnosti a aplikování silných psychofarmak (které vedou k otupění oběti).

Pokud nestačí usměrnění oběti výše uvedenými metodami nastupují tvrdší metody. Jako další prvek zastrašení se používá zmlácení a fyzický útok.

Pokud ani to nestačí pro usměrnění oběti nastupují likvidační metody. Jako základní metoda je podání oběti chemické, biologické (asi i radioaktivní) látky, která způsobí částečné poškození zdraví, tvrvalé poškození zdraví nebo právě i smrt. Vše záleží na tom, kolik je času - jak moc je oběť nepohodlná. Zajímavé je, že pkud je čas na zlikvidování oběti, tak BIS provede tzv. časovanou bombu - do oběti doraví bakteriální či virový základ, který např. po určitém čase způsobí rakovinu (úkol je splněn).

Pokud není čas, provede BIS útok omažitě. Většinou se to provádí auty, což je proto, aby celý útok nebyl reálně prošetřen. Opět ale záleží na tom, jak moc oběť překáží. Pokud stačí varování, provede se "jen" poškození zdraví, aby zranění danou oběť usměrnilo. Pokud potřebuje struktura konečné řešení, člověka autem zabijí (sražením či tragické dopravné nehodě). Smrtí oběti je úkol vyřešen.

 

Nedotknutelnost členů struktury BIS a ÚZSI

 

Obrovským problémem, který dává mafii z BIS a ÚZSI neskutečnou výhodu, je nedotknutelnost členů struktury. Systémově a celorepublikově zkorumpovaná policie a systémově a celorepublikově zkorumpované státní zastupitelství (i s justicí) nechávají struktuře BIS a ÚZSI zcela volnou ruku v trestné činnosti, kdy BIS a ÚZSI již zkorumpovaly policii, státní zastupitelství a justici tak, že nic nevyšetřují a všechny podněty automaticky odkládají. To umožňuje struktuře stupňovat nátlak na oběť pronásledování, až ji uženou k smrti – donutí oběť k sebevraždě nebo ji zabijí. Toto by mělo být v demokratickém státě nepředstavitelné, zvlášť když struktura BIS a ÚZSI je placena státem ze státního rozpočtu – celá struktura BIS a ÚZSI tak jasně dokládá, že Česká republika je zcela zkorumpovaný mafiánský stát, který nemá v Evropě obdoby!!!

Nedotknutelnost pak vypěstovala v členech struktury BIS a ÚZSI pocity, že mohou úplně všechno a tak se podle chovají a jednají – vznikli z nich nebezpeční psychopati, kdy deformace, kdy nemají žádné zábrany pro páchání trestné činnosti, je právě vedením BIS a ÚZSI podporována a vyhledávána!!! Proto by všichni členové struktury BIS a ÚZSI měli dostat doživotní trest vězení i za vlastizradu!!!

 

Technologie

 

Co se týká technologií struktury BIS, je těžké přesně určit co má tajná služba a celá mafiánská struktura k dispozici. To co ale vím o technologiích, které mají, je neuvěřitelné – hyper-tajné nano-bio-čipy!

 

Základní věcí je to, že jsou používány špionážní nano-čipy, kde na ploše do několika milimetrů je umístěno komplexní špionážní zařízení. Mikrofon či kamera, řídící jednotka a bezdrátová komunikace. Zajímavé je rovněž to, že již dávno není napájení špionážních čipů řešeno přímým napojení na elektrické vedení, ale používá se šíření elektřiny vzduchem pomocí elektromagnetické rezonance. To umožňuje čipy umísťovat libovolně do prostoru (např. se nalepí na nábytek). Z pohledu člověka je podstatné, že čipy jsou malé, že nejsou běžným okem vidět.

Důležitou aplikací špionážních nano-čipů je to, že BIS je dokáže zabudovat do elektronických zařízení, kdy sledovaný člověk nemá šanci zjistit, že dochází ke špionáži. Čipy se umísťují přímo na základní desky počítačů, do desek mobilních telefonů a smartphone. Struktura BIS tak získává on-line informace ze souborů, e-mailů a aktivit na internetu (vše co se děje na počítači oběti), což okamžitě v reálném čase používá pro destrukci života sledovaného (pronásledovaného).

Reálným efektem moderních špionážních technologií je to, že struktura provádí průmyslovou špionáž jak v ČR tak zahraničí tak, že spřáteleným podnikatelům dodává informace od konkurence. To vede ke krádeži průmyslového duševního vlastnictví, což pak vede k upřednostění spřátelených podnikatelů v konkurenčním boji. Finanční efekt pro strukturu pak je, ža za to daní podnikatelé platí do systému, který tak získává peníze na další provoz. Jen na území ČR se jedná o miliardy za časovou jednotku (představte si měsíc). Samozřejmě tím vzniká narušování volného trhu.

 

Zajímavou technologií je hyper-moderní technologie čtení myšlenek. Tato technologie zcela rozvrátit život sledovaného a většinou dojde ke zhroucení mozku a dotyčný se pomátne. Technologie, která je založena na umístění hybridního čipu (bio-křemíkového) ke sledovnému dokáže neskutečné věci. Čip komunikuje se systémem pomocí bezdrátové technologie, kdy jedna z cest získávání napájení čipu je využití lidského tepla – tím čip funguje velmi dlouhou dobu. Struktura BIS pomocí sledování aktivit mozku, dokáže zjistit myšlenky sledovaného, což využívá v on-line aktivitách proti sledovanému (pronásledovanému). Např. se využivá efektu negativních myšlenek, kdy struktura BIS při zjištění takové myšlenky provede zvukový či vizuální útok. To vede k tomu, že sledovaný (pronásledovaný) obdrží při své negativní myšlence podnět mozku, aby si danou věc hlouběji uvědomil. Většinou po krátké době přestane být mozek schopen odolávat připomínání negativních informací a dojde k zhroucení – sledovaný (pronásledovaný) člověk se zblázní. Také často, když si oběť uvědomí tyto podivné okolnosti přetěžující mozek, spáchá sebevraždu – cíl BIS je splněn.

Vedlejším efektem technologie čtení myšlenek je to, že struktura zná hesla, PIN, kódy sledované osoby, i když je nikdy nepublikovala. Toto zneužití povede k neobjasnitelným krádežím peněz a dalším machinacím.

 

Technologickou cestou tedy dokáže struktura překazit veškeré budoucí aktivity sledovaného (pronásledovaného) – pracovní vztahy, podnikatelské příležitosti, soukromé aktivity atd. To vede k tomu, že sledovaný (pronásledovaný) není schopen dosáhnout svých záměrů a plánů a kvůli ekonomickým problémů končí jako bezdomovec, nebo rovnou spáchá sebevraždu.

 

U špionáže elektronických zařízení je evidentní, že BIS a ÚZSI disponují „krtky“ v jednotlivých čipových technologiích. Řešení je zřejmě provedeno tak, že již ve výrobě (Čína) dochází k zabudování částí špionážních sub-čipů, které pak jsou buďto přímo komplexní nebo jsou plněny za provozu. Vzhledem k možnostem nano-čipů, se zřejmě jedná (vše to potvrzuje) o komplexní sub-nanočipy, které jsou vybaveny čtení (scanovací částí) a bezdrátovou komunikací, kdy elektřinu získávají přímo ze součástky na které parazitují. To pak umožňuje scanování komplexního provozu daného elektronického zařízení. Vzhledem k tomu, že dochází jen ke scanování provozu dané elektronické součástky (skupiny součástek), tak se na zařízení špionáž nijak neprojevuje. Bezdrátovým způsobem se pak přímo ze zařízení šíří signál na další opakovače, kterých je tolik, aby se dosáhlo odvysílání signálu mimo areál dané instituce nebo společnosti. Pak je ve vhodném místě umístěn satelitní vysílač, který signál přes družici dopraví do centra, kde se teprve provádí vyhodnocování signálu, což potom něco jako zrcadlové elektronické zařízení, které subelementární signál (tok informací) složí do komplexní informace, tj. bytové podoby. Proti tomuto způsobu špionáže pochopitelně nepomůže žádné šifrování, ani firewaly, protože dochází ke scanování elektronického zařízení ještě před tím, než dojde k nějaké ochraně

Navíc, mezinárodní spoluprací BIS a ÚZSI získaly „zadní vrátka“ do zabezpečovacích mechanismů a tak i v případě zabezpeční informací, dojde snadnému dešifrování.

Tyto technologie se evidentně používají napříč světem (USA, EU, Japonsko…), v globální ekonomice, a slouží hlavně k průmyslové špionáži, kde je skandální, že se Česká republika podílí na technologickém tunelování de facto partnerských zemí a společností, které na oko struktury BIS a ÚZSI (včetně politických špiček, zde ODS) uznávají!!! Vše je dáno tím, že BIS a ÚZSI jsou prorostlé bývalými „starými“ strukturami z STB, právě i s napojením na „staré“ struktury tajných služeb dalších zemí (modernizované sítě tajných služeb jako KGB, STASI, SB, UDBA, Securitate atd.), které průmyslovou špionáž dělaly hned od roku 1945.

Docela obrovský globální problém, protože to povede k technologickému vykrádání normálních a slušných společností demokratických zemí!!! To může vést, či povede, až ke zhroucení ekonomik demokratických zemí či jejich částí!!!

 

Zpravodajské hry

 

Zpravodajské hry jsou nástrojem tajných služeb, které slouží k dosažení cílů dané tajné služby. Zjednodušeně se za zpravodajské hry chápe jen činnost, která slouží k zmanipulování dané situce. Obecně ale za zpravodajské hry označit veškeré činnosti tajných služeb.

 

Zpravodajské hry provádí v ČR BIS a v zahraničí spřátelená ÚZSI.

 

Základní činností při zpravodajské hře je donutit subjekt (člověka) nenásilnou cestou k tomu, aby nakonec provedl to co potřebuje tajná služba.

Základním efekt tak je manipulace se subjektem a realitou.

 

Metody provádění zpravodajských her jsou různé:

◊ Manipulace psychologicky sestavenými sděleními

◊ Sdělení jsou prováděna jako přímá řeč na subjekt

◊ Sdělení jsou prováděna jako dialogy agentů v přítomnosti subjektu (aby slova slyšel)

◊ Sdělení jsou prováděna texty a symboly - to je nejzajímavější způsob. Daná tajná služba sledováním subjektu zná informace z života subjektu. Pak použije psychologického efektu, že daný symbol vyvolává u subjektu vzpomínky či úvahu (počítá se i s efektem podvědomí). Např. když tajná sužba zjistí, že subjekt zájmu měl dopravní nehodu s autem daného typu, tak toho pak využije právě tím, že nechává subjektu ukazovat auto stejného typu, což v subjektu vyvolává vzpomínku na dopravní nehodu. Smyslem je vytvořit nátlak tak, aby subjekt měl strach (např. tím, že se situace může opakovat). Dalším typickým symbolem jsou např. auta pohřební služby či sanitky - symboly pro smrt či onemocnění (smrt jinak) či zavření do blázince (vězení jinak).

◊ Sdělení jsou prováděna pomocí textů a nápisů. Opět se sází na vzpomínky a úvahu. Např. článek o AIDS, má v subjektu vyvolat strach, že bude nakažen AIDS. Provádí se to tak, že agenti vezmou tiskový materiál (noviny, časopis, leták atd.) a ukazují ho subjektu, aby ho viděl. Pokud je potřeba, tajná služba si nechá daný materiál vyrobit na zakázku. Stejně tajná služba pracuje např. s nápisy na automobilech, reklamami atp.

◊ Sdělení jsou prováděna rozhlasem. Tajná služba sleduje daný subjekt špionážní technikou a v okamžiku kdy zjistí že subjekt poslouchá rádio, vydá pokyn do studia a obsluha rádia provede dohodnutým způsobem odvysílání daných slov (tzv. klíčová slova a věty). Provádí se to přímým vstupem, reklamou, vhodnou skladbou obsahující klíčová slova.

◊ Sdělení jsou prováděna televizí. Tajná služba sleduje daný subjekt špionážní technikou a v okamžiku kdy subjekt sleduje televizi (špionážní technika umožňuje zjišťovat který televizní program subjekt právě sleduje), vydá tajná služba pokyn do studia, aby do vysílání byla zakompováno požadované sdělení. Provádí se to přímým vstupem (často během zpráv), reklamou a dokonce i manipulací se záznamem na digitální střižně. Vše je opět založeno na psychologii. Subjektu je předvedeno slovní sdělení nebo obrazové sdělení (symbol či neverbální komunikace).

◊ Vyhrožování a vydírání. Vyhrožování a vydírání je nejčastější forma manipulace se subjektem. Je to levné, účinné a bezpečné proti odhalení. Při výhrůžkách a vydírání se opět používají ýše uvedené metody sdělování požadovaného. Nejčastěji se vyhrožuje smrtí, smrtí členů rodiny, smrtelnou nemocí, poškozením zdraví, soudem, vězením, zavřením do blázince a různými dalšími problémy (např. ztrátou zaměstnáním, ukradením peněz, ukradením věcí, vloupáním, požárem, výbuchem, poškozením věcí, problémy na úřadech atp.). Cílem je v subjektu vyvolat strach, aby začal plnit pokyny tajné služby. Tajné služby se řídí heslem "i tobě to jednou dojde"!

◊ Poškození zdraví. Ať fyzickým útokem (např. autem) či chemickými, biologickými nebo radioaktivními látkami dojde k poškození zdraví. Je to takový vyšší stupeň varování.

◊ Okradení. Přímý útok s cílem subjekt okrást.

◊ Nepřímé okradení. Tajné služby znají špionáží aktivity subjektu a pak manipulací s realitou provedou okradení subjektu dle případu. Např. zfalšují podpisy na bankovním příkazu či smlouvě, použijí falešné bankovní karty, zneužijí elektronické bankovnictví apod.

◊ Pokusy o zabití či zabití (řešení se volí podle potřeby). Toto se realizuje různě. Tajné služby používají metody jako (pokusy):

◊ ...usmrcení autem sražením,

◊ ...usmrcení při dopravní nehodě,

◊ ...usmrcení podáním chemické, biologické či radioaktivní látky,

◊ ...vyvolání (smrtelné) nemoci (verze aplikace výše uvedených látek).

Další akce jsou méně běžné…

 

Utajení (je obrovské)

 

Velkým problémem ztěžující vůbec akce BIS a ÚZSI odhalit je obrovské utajení. Proto mnoho obětí struktury BIS a ÚZSI nikdy vůbec nezjistí, že jsou likvidování právě BIS a ÚZSI. Struktura pracuje tak, že využívá speciální hyper-moderní technologie na špionáž a řízení členů v akcích (viz kapitola Technologie), což ji umožňuje zcela neviditelně získávat detailní on-line informace o oběti a současně neviditelně řídit pěšáky v terénu, kteří provádějí požadované záškodnické akce proti oběti.

Vše zhoršuje skutečnost, že přestože se jedná o trestnou činnost (už jen z toho důvodu, že při sledování občanů špionážní technikou musí mít BIS a ÚZSI souhlas soudu – to právě masivně obcházejí), tak kvůli obavám z trestního stíhání za neuposlechnutí rozkazu a vyzrazení utajované skutečnosti pěšáci vždy drží „pusu a krok“ a pro vedení struktury BIS a ÚZSI páchají trestnou činnost denně, právě protože vysoké utajení znemožňuje jejich akce odhalit „přímo“. V detailu jde totiž o to, že při špionáži není nic vidět a oběť tedy netuší, že je sledována (pokud se struktura neprojeví jinak) – jsou totiž používány zmíněné nano-čipy (jako videokamery, fotoaparáty, mikrofony a datové snímače), které nejsou lidským okem vidět! Díky utajené špionáži právě struktura BIS a ÚZSI likvidují oběť díky získaným informacím a oběť často ani neví, proč se ji tak nedaří dosáhnout cílů!!!

Další utajení se projevuje v nejběžnější činnosti struktury BIS a ÚZSI a tou je kombinace špionáže, stalkingu, vyhrožování a vydírání – cílový efekt, tedy vyhrožování a vydírání, používá BIS a ÚZSI k tomu, aby oběť donutila ke svým cílům (je to takový výplach mozku). Jak je uvedeno v části trestního oznámení o vyhrožování a vydírání (samostatný dokument), tak se nejčastěji pro vyhrožování a vydírání používají auta, kde jejich typ, model, barva, doplňky, nápisy, vybavení apod. znamenají symboly, které mají výhružnou informaci (např. bílé, černé a stříbrné auto, je symbolem pro výhružku smrtí, resp. zabitím). Utajení spočívá v tom, že řidič auta (příp. motocyklu, či jiného dopravního prostředku) ze struktury BIS a ÚZSI se jen dle bezdrátových pokynů operátora, který díky lokalizační špionáži ví, kde se oběť nachází, projede okolo oběti (čímž je výhružka nebo vydírání vykonáno), ale nic jiného nedělá – tj. neprojeví nijak výrazně jako člen struktury BIS a ÚZSI. Při slovních (osobních) výhružkách a vydírání to funguje podobně, kdy pěšák struktury je bezdrátovou řídící technologií naveden do blízkosti oběti a jen řekne naučenou frázi, či se delší dobu baví dle dohodnutých pravidel. Pro ilustraci je třeba pochopit také, že často nezazní výhružky a vydírání přímo, ale nepřímo – např. když struktura BIS a ÚZSI vyhrožuje oběti zabitím, tak často řekne pěšák věty jako „tak nám umřel Karel, bylo to rychlé“ a ne že by řekl „zabijeme tě“!!!

Maximální utajení pak struktura BIS a ÚZSI používá u zákulisních praktik, kterými oběť likviduje. Nejčastější jsou ekonomické destrukce, jako mobbing a bossing v zaměstnání, aby dotyčný dal výpověď sám, přímé vyhazovy ze zaměstnání, u podnikatelů likvidace podnikatelských příležitostí. Toto vše se děje pomocí sítě BIS (a ÚZSI), kde jednotliví členové struktury, kterých jsou právě deseti-tisíce (sta-tisíce), tiše a v utajení provedou proti oběti požadovanou činnost a nikde víc o tom nešíří (např. vedoucí dotyčného vyhodí a tají, že je členem struktury BIS a ÚZSI).

Utajení je tedy tak velké, že oběť často nezjistí, že je likvidována strukturou a z problémů spáchá sebevraždu (cíl struktury je splněn) nebo skončí kvůli problémům různého rázu – typické je zavírání do vězení, zavírání do blázinců, zbavování svéprávnosti, okrádání a podvody, které udělají z oběti bezdomovce (který zemře na ulici nebo opět spáchá sebevraždu)!!! Další variantou je, že oběť si skrz problémy uvědomí moc struktury BIS a ÚZSI a přestane být pro členy struktury nebezpečná!!!

 

Likvidace odpůrců oligarchické skupiny BIS

 

Podstatné je pochopit, že BIS (a ÚZSI) slouží jako nástroj oligarchické skupině, která ovládá nemalou část české ekonomiky. Tato struktura vznikla ze sítě bývalé STB a postupně se do ní zapojovaly další osoby. Nyní se již jedná o desetitisícovou organizaci, která je složena z bývalých estébáků, bolševiků, právě agentů BIS a ÚZSI, politiků (kmotři ODS a VV) a mafiánských podnikatelů. Kolik osob má struktura celkem je těžké odhanout, protože jen v první úrovni osob (agenti BIS a ÚZSI) je to někdo od 10000 do 50000. Pokud každý má 10 pomocníků na druhé úrovni a pak třetí úroveň dalších jen 5, jsou počty právě obrovské.

 

Tato oligarchická skupina provozující mafiánské praktiky si udržuje moc tím, že likviduje občany s opozičními názory hned v počátku. BIS komplexní špionáží (sledováním internetu, e-mailů a telefonických komunikací) je schopna ihned na počátku identifikovat občana, který má kritický postoj k členům organizace. To ji umožňuje okamžitě zahájit takové akce, které v konečném efektu vedou k likvidaci daného člověka. Protože síť vznikla hned v roce 1990 na základě sítě STB, tak dnes již prakticky neexistuje organizace (státní správa a velká část soukromého sektoru), kde by lidé struktury nebyli. Tito lidé, kteří jsou vedení struktury vděční za uplatnění (plat a podnikatelské obchody), pak pro vedení struktury vykonají cokoliv. Pokud tedy vedení struktury vydá pokyn na jakoukoliv destrukci občana s opozičním názorem (BIS díky špionáži přesně ví co daný občan dělá), tak se tato informace dostane až ke koncovému výkonnému článku a ten zajistí, že daný občan není schopen dosáhnout toho co si přeje. Typicky se to projevuje při hledání zaměstnání. BIS přesně ví, kde se občan s opozičním názorem bude ucházet o zaměstnání (špionáží vědí přesně kam člověk zaslal životopis, kde, kdy a s kým bude mít schůzku atd.) a pak vedení BIS vydá svému člověku pokyn, aby daného občana poslali do háje. Když se pak občan uchází jinde, situace se, díky neskutečně rozsáhlé síti, opakuje. To se podle pokynů vedení BIS opakuje do doby, než občana s opozičním názorem dotlačí k tomu, že bez peněz skončí na ulici či přímo spáchá sebevraždu.

 

K likvidaci občanů s opozičním názorem se používají různé metody. Pokud je možné nepohodlného občana jen usměrnit, nedochází na fyzickou likvidaci. V první úrovni ale jde o to, že se struktura BIS snaží sledovaného (pronásledovaného) přimět k rozumu nátlakem – od psychologických útoků, přes vydírání a vyhrožování, po lehké poškození zdraví. Pokud dotyčný přestane být nebezpečný je ponechán osudu. Pokud dotyčný „nepochopí“, nastane „přivedení k rozumu“ destrukcí života podle dané situace. Oblíbeným způsobem je vykonstruované trestní stíhání, které vede k zavření nepohodlného občana do vězení, nebo minimálně k varování v podobě trestního stíhání a soudu. Velmi oblíbenou je metoda, kdy se nepohodlný člověk zavírá do blázinců a dělá se z něj cvok. Důležitá je i funkce pseudo-léků, které jsou v takovém případě oběti vnuceny. Psychofarmaka totiž u pronásledovaného občana vytvoří stav mozku, kdy člověk se stane otupělý, nemá vůli vzdorovat struktuře a celkově se snadno podřizuje cizím podnětům. To vede k tomu, že nepohodlný občan často ztratí sílu se jakkoliv bránit. V konečném efektu to vede k sebevraždě, což je cíl struktury. Podstatné je tedy i to, že struktura nedovolí nepohodlnému občanovi mít slušné zaměstnání, což vede k tomu, že nepohodlný občan končí jako bezdomovec, kde umírá na ulici kvůli zdravotním problémům nebo raději sám spáchá sebevraždu – opět je dosaženo cíle struktury.

 

Jedním ze základních způsobů likvidace obětí je (také) psychické rozložení. To je založeno na principu psychologických útoků struktury BIS a ÚZSI, které jsou (1) 24-hodinové, (2) velmi časté (i několikrát za minutu), (3) brutální (výhružky a vydírání jsou velice brutální), (4) narušující klid a spánek (BIS a ÚZSI schválně ruší klid hlukem a světly) a že další (5) útoky obírají oběť o peníze a majetek, (6) likvidují oběť pracovně a podnikatelsky, (7) likvidují oběť právně, (8) ničí rodinu, (9) provádějí dehonestace a pomluvy, kde vše má schválně likvidační dopad na psychiku apod. Vše je tak zásadní, že oběť často nápor útoků nevydrží, i když se nejedná o fyzické útoky, a psychicky se zhroutí, dokonce dojde k trvalému poškození mozku, kdy oběť kvůli útokům, aby měla klid, se přestane bránit a úkol BIS a ÚZSI je splněn. Také se stává, že oběť z teroru spáchá sebevraždu.

 

Pokud sledovaný (pronásledovaný) je označen k likvidaci fyzické a nespáchá sebevraždu, je použito v zásadě dvou metod fyzické likvidace. Jedna je založena na aplikaci chemických nebo biologických látek, příp. radioaktivních, které způsobí nenávratné poškození či právě později smrt (časová realizace záleží na tom, jak moc daná osoba vadí). Další cestou fyzické likvidace je dopravní nehoda – sražení či tragická dopravní nehoda.

 

Struktura BIS a ÚZSI provádí právě zvláštní formou teroru pomocí členů státní správy. Typické je nasazení zkorumpovaných policistů, zkorumpovaných městských strážníků, zkorumpovaných zdravotníků a dalších členů státní správy. Zkorumpovaní policisté a zkorumpovaní strážníci, spolu se zkorumpovanými státními zástupci a zkorumpovanými soudci kriminalizují oběti teroru – tak se stanou oběti předmětem stíhání a případně odsouzení a skončí ve vězení. Zkorumpovaní policisté a zkorumpovaní strážníci, spolu se zkorumpovanými zdravotníky pak zavírají oběti teroru do blázinců. Součástí teroru je i zbavování svéprávnosti a nařízení další léčby psychiatry.

 

Podstatná je i metoda, jak právě struktura rozšiřuje počty členů. Protože struktura se plynule rozvinula z STB, vznikla hned v roce 1990, tak se členi struktury postupně dostali na všechna důležitá místa, právě tak jak to dělala STB. Tito počáteční členi dostali pozici v BIS. To umožnilo, by dostávali jak vysoký státní plat, tak měli ještě příjem právě za svoji pracovní pozici či funkci. Tito lidé tedy měli obrovský příjem a ze vděčnosti vykonali pro vedení BIS a struktury cokoliv. Následně došlo k expanzi, kdy tyto původní články byly rozšiřovány o další a další osoby v okolí původní osoby – takový multilevelový systém. Do dnešní doby tak již síť struktury expandovala natolik, že v podstatě není úřad státní správy, kde by lidé struktury nebyli – jsou v policii, v justici, na ministerstvech, na jednotlivých úřadech, v armádě. V soukromém sektoru je to tak, že téměř každý větší podnik má členy struktury na důležitém místě.

 

Podstatné je i to, že struktura BIS a ÚZSI vyhrožuje a vydírá oběť přesně při činnostech spojených s obranou (psaní dopisů, trestních oznámení a žalob), že oběť to psychicky nevydrží a přestane se bránit – úkol BIS a ÚZSI je splněn. Navíc jsou BISkou systémově korumpování advokáti, aby oběti nepomohli a to tak dlouho, než oběť vzdá veškeré snahy o právní řešení teroru a pak je právě volná cesta struktury BIS a ÚZSI na konečné doražení oběti – ta právě končí často jako bezdomovec, umírá na ulici, je vytěsněna na okraj společnosti (kde nemá šance se bránit i kvůli nedostatku peněz) či rovnou spáchá sebevraždu! Tento způsob (pro oběť zásadní) zásadní trestné činnosti, tedy specifické vydírání a zastrašování, není schopna zkorumpovaná policie, zkorumpovaná státní zastupitelství a zkorumpovaná justice pochopit a tvrdí, že o nic nejde.

 

Zvláštními typy útoků jsou výhružky, vydírání a propaganda proti oběti pomocí veřejných sdělovacích prostředků. Struktura BIS a ÚZSI totiž má rozptýlené členy ve veřejných sdělovacích prostředcích a je schopna je bezdrátově on-line úkolovat. To se projevuje např. tím, že členi BIS a ÚZSI dokáží zjistit, jaké rádio oběť poslouchá a on-line dokáží změnit vysílací plán a různě začít vyhrožovat a vydírat pomocí klíčových slov v živém slovu, v písních, v reklamách, znělkách apod. Zrovna tak dokáže struktura BIS a ÚZSI zjistit, zda se oběť dívá na televizi a různě upravovat program – živé vstupy, reklamy, střihy v pořadech apod. pak dělají tak, aby obsahovala klíčová slova a klíčové obrazy, aby tedy informace vyhrožovaly a vydíraly. Další metodou útoků jsou noviny a jejich portály – BIS a ÚZSI má v novinách lidi, které dokáží sestavovat články (i právě on-line na portálech) tak, aby obsahovaly klíčová slova, která opět vyhrožují a vydírají. Útoky pomocí hromadných sdělovacích prostředků jsou ukázka, jak moc sofistikovaně organizována je struktura BIS a ÚZSI. Výhružky a vydírání pomocí hromadných sdělovacích prostředků jsou z psychologického hlediska stejné, jako kdyby je vyděrač řekl přímo oběti do obličeje, proto jsou strukturou BIS a ÚZSI hojně užívány!!!

 

BIS a ÚZSI (BIS-mafie) systém neustálých útoků nazývá „věčný neklid“, který právě díky nepřetržitým hlukovým a vizuálním útokům vede ke zhroucení psychiky oběti (pronásledovaného), protože mozek je udržován ve stálém napětí a nemá klid ani v noci, natož ve dne!!! Zkorumpovaná policie, zkorumpovaná státní zastupitelství a zkorumpovaná justice ale tvrdí, že o nic nejde, přitom se jedná o trestnou činnost a to nezákonnou špionáž, stalking, vyhrožování, vydírání a poškozování cizích práv!!!

 

Likvidace svobody slova a ústavních a zákonných práv

 

Jedna ze základních činností struktury BIS a ÚZSI je omezování svobody slova, tedy zaručeného ústavního práva. Je to proto, že struktura BIS a ÚZSI brání za každou cenu zveřejňování informací o jejich trestné činnosti, která je rozsáhlá, komplexní a celorepubliková (i s vývody v zahraničí) – jejich myšlenka je postavena na tom, že pokud se nebude o jejich trestné činnosti mluvit a psát, tak nebudou stíhání a budou beztrestní (je to obdobný pokus o utajení jako u „Rydých Khmérů v Kambodži“ -  tam zakázali veškeré informace…). Likvidace informací o trestné činnosti struktury BIS a ÚZSI je založena na detailní celorepublikové špionáži (všech) obyvatel, kde BIS a ÚZSI vyhledává na internetu, v e-mailové komunikaci, v odposleších telefonní komunikace, v prostorových odposleších místností, v osobním kontaktu pomocí aktivit agentů apod. projevy o tom, že někdo něco má proti struktuře BIS a ÚZSI. Plošná a celorepubliková špionáž nemá vůbec precedent a je neskutečně rozsáhlá a detailní, a proti současnému stavu byla činnost STB trapný pokus o vyhledávání nepřátel. Po lokalizaci odpůrce (nepohodlné osoby) pak právě nastupuje fáze likvidace, včetně fyzické (viz další kapitoly)!

Důležité je zmínit, že struktura BIS a ÚZSI u odpůrců (nepohodlných osob) ničí jejich zaručená ústavní práva a svobody a porušuje jejich zákonná práva – nikdo s tím ale nic nedělá, protože trestnou činnost BIS a ÚZSI zkorumpovaná policie, zkorumpovaná státní zastupitelství a zkorumpovaná justice nešetří a neřeší (viz další kapitoly)!

 

Peníze

 

Peníze ve struktuře BIS a ÚZSI

 

Právě protože se jedná o strukturu návazanou na tajnou službu, protože je vše tajné, je těžké určit, přesně jakými penězi disponují.

 

Jak je uvedeno ale v části organizace BIS, tak vše souvisí s tím, jak se struktura BIS vyvíjela v čase. V roce 1990 byla ukončena činnost STB a vznikl Úřad pro ochranu ústavy a demokracie (ÚOUD), kde je podstatné, že již tehdy byla nová tajní služba nějak kontrolována agenty bývalé STB. V podstatě se to řešilo dvěma způsoby – přímým přechodem agentů STB a infiltrováním potomků, příbuzných a známých z okruhu agentů STB. Toto pak pokračovalo i v dalších tajných službách, tak probíhalo jejich ustanovování v řadě za sebou (Federální informační služba /FIS/, Federální bezpečnostní informační služba /FBIS/, Bezpečnostní informační služba České republiky /BIS ČR/ a právě Bezpečnostní informační služba /BIS/).

 

Přestože se tedy proklamovalo, že STB jako taková skončila, šlo jen o formální stav. Vše naznačuje, že již koncem 80-tých let, se STB připravovala na změny v politicko-ekonomickém fungování České republiky tak, že připravovala postupy a plány na zapojení starých struktur do nové situace. Při sametové revoluci v roce 1989 pak využila STB svých kontaktů a svého vlivu a ihned začala umísťovat své lidi na klíčová místa politiky a ekonomiky. Vše navíc naznačuje, že STB vedla speciální oddělené archívy pro osoby ve vysoce postavených funkcích a to jak v politice, tak právě v ekonomice. Tyto evidence byly pochopitelně zničené jako první a tak se již nedá přesně určit, kdo s STB, byť z počátku jen málo, spolupracoval. Celkově to ale způsobilo právě ekonomický přínos do struktury tím, že tito lidé začali působit ve prospěch struktury. V politické oblasti se to projevovalo výkonem státní správy až po vlády ve prospěch struktury. V ekonomické oblasti to pak vedlo přímo k získávání peněz různými ekonomickými machinacemi. Přestože tedy STB již formálně neexistovala a neexistuje, ve skutečnosti řídila, a řídí dodnes, velkou část výkonu státní moci (státní správy) a podstatnou část ekonomické produkce České republiky. Tento stav do dnešní se ještě zhoršil, protože původně získané peníze byly reinvestovány.

 

Ekonomická moc struktury BIS vznikla několika cestami. Zásadní oblastí jak struktura BIS získala peníze byly privatizace.

Již při vzniku myšlenky kupónové privatizace zřejmě existivala zákulisní dohoda právě tajných služeb, politiků a podnikatelů, že dojde k získání peněz přes investiční fondy. Myšlenka to byla v podstatě jednoduchá, tedy že investiční fond bude držet vlastní majetek, ale podílníkům (tedy občanům), neposkytne reálnou cenu, ale hodnotu různě sníženou - poplatky, vytěsnění miniritních akcionářů či právě až přímé tunelování peněz. To se pak realizovalo různými aktivitami dosazeného (loutkového) managementu, který vykonával činnosti ve prospěch struktury.

U přímých privatizací byla cesta jiná. Právě pro kontakty struktury do státní správy, se získání peněz založilo na jednoduché myšlence, že cena za privatizovanou jednotku bude podhodnocena a tím dojde k faktickému získání peněz.

 

Různými metodami došlo k tomu, že hned od 90-tých let 20-tého století získavala struktura obrovské majetky. Jen v kupónové privatizaci se takto vysálo něco až 1,2 bilionu Kč. Přesné hodnoty nikdo nikdy nespočítal, protože je to součástí utajení těchto podvodů.

 

Peníze získané různými metodami pak byly okamžitě reinvestování a tím došlo k jejich faktickému proprání. Protože struktura má svoje lidi v policii i v justici, v ůhrnu bude počet policistů, státních zástupců a soudců pracujích pro strukturu obrovský (něco jako 30-50%), tak současně nedocházelo a nedochází k právnímu řešení tak, že by ekonomické machinace byly reálně vyšetřeny a vyřešeny. Tak byl transfer peněz zlegalizován zcela.

 

Důležitým detailem je i koloběh peněz. Peníze machinacemi v první fázi získali podnikatelé (převážná část právě bývalí agenti STB). Pak je poskytli jak agentům tajných služeb, tak státní správě i politikům, což vedlo k cyklickému efektu, kdy korupce v různým místech státní správy (až po vlády) vedla k takovým právním a ekonomickým krokům, které zpětně chránili dané podnikatele před problémy. Průvodním jevem pak bylo a je řešení konkurenčního boje průmyslovou špionáží, realizovanou právě přímo tajnými službami. To se pak v praxi projevovalo tak, že podnikatelé ve struktuře získávají v získaných informacích výhodu oproti standardnímu konkurenčnímu subjektu tím, že nevynakládají náklady na vývoj produkce. Tím jsou nakonec schopni poskytnou nižší cenu, nemají reálné náklady, což vede k tomu, že v konkurečním boji nakonec konkurenta, původního vlastníka know-how, porazí. Tak získají další peníze, které zpětně rozpustí do státní správy a do tajných služeb a tak pořád dokola.

 

V penězích vyjádřeno disponuje struktury s obrovskými majetky a částkami jen na území České republiky a jen za kratší časovou jednotku (několik bilionů Kč).

Vzhledem k mezinárodnímu působení struktury, jsou podobným systémem realizovány podnikatelské aktivity i různě ve světě. Zajímavým aspektem činnosti struktury je i to, že dochází k přímé spolupráci s tajnými službami (a podobnými ekonomickými strukturami) z Ruska, Číny apod. Tam zase vzniká přístup struktury k hyper-moderním technologiím, které se pak právě použivají i k průmyslové  špionáži a to opět v globální realizaci. Struktura pak využívá situace, kdy má přímé kontakty na rozvědky a kontrarozvědky demokratických zemí, kde provádí „krtkování“ právě i technologických informací, které právě zpětně používají k ekonomickým aktivitám. Celková hodnota peněz struktury v globálním pojetí je astronomická.

Společným efektem peněz a organizace struktury došlo pak k tomu, že postupem času síť mohutně narůstla. Protože v současné době může mít struktura i klidně až cca 2.000.000 členů (neustále přibývají noví), tak již vedení struktury dokáže manipulovat až s jednotlivými ekonomickými aktivitami samostatných podnikatelů, tedy nejmenších ekonomických jednotek. Tak fakticky dochází k tomu, že struktura ovládne jakýkoliv ekonomický výkon, pokud si to zamane.

Výkon ekonomických činností se dělí podle toho, zda se jedná o člena struktury nebo o ostatního občana.

U členů struktury pak dochází k realizování ekonomických aktivit tak, aby byli členi spokojeni a měli ekonomický efekt.

U osob mimo strukturu pak dochází k poškozování ekonomických činností, což většinou vede ke krachu daného subjektu. Často pak lidé skončí zcela, jako bezdomovci nebo rovnou spáchají sebevraždu.

 

Podstatný je i čistě politický rozměr toku peněz ve struktuře. Právě pro vysoký počet členů struktury, pak tyti osoby za to že mají ekonomická plnění, zpětně podporují politické struktury (většinou politiky ODS). Tím vzniká uzavřený cyklus, kdy nakonec přes peněžní toky dojde i faktickému vzniku politické moci, která celou strukturu kryje až na úrovni vlád.

 

…pokračování, resp. podrobný popis v komplexnější knize. Pozn: nevím čemu se lidé v policii, státním zastupitelství a v justici (kdekoliv ve státní správě i v soukromém sektoru) smějí – to se nedá pochopit …jistě, většina lidí jsou buďto lidé ve struktuře BIS a ÚZSI (BIS-mafie) nebo hloupí primitivové nebo jim jedno vše okolo (typická česká nátura).

 

Stručně o mých problémech způsobených strukturou BIS a ÚZSI

 

Já jsem jeden velmi bezprecedentní případ. Nedá se vůbec snadno krátce popsat, co se v mém životě stalo. Zjednodušeně se dá říct, že jsem oběť každodenních trestných činů, zvěrstev a teroru tajných služeb (BIS a ÚZSI), které mě nechaly zlikvidovat i přes (zkorumpovanou) justici (i se státními zastupitelstvími) a policii. Protože na mě evidentně útočí nejen agenti BIS a ÚZSI, ale i další jejich (i jednorázoví) pomocníci (kteří nejsou zaměstnanci BIS nebo ÚZSI, tedy agenti), tedy síť útočníků je mnohem širší, používám pro danou útočnou strukturu pojem „BIS-mafie“, kdy někdy používám i označení „státní“ mafie.

Motivem rozsáhlé každodenní fatální vícenásobné likvidace je několik faktorů. Zjednodušeně řečeno jsou to 2, a to, (1) že jsem psal na internetu ekonomické rozbory o nezákonných machinacích (o něco později jsem si uvědomil, že agenti a pomocníci BIS a ÚZSI právě z ekonomických machinací profitují ve velkém; evidentně jde o mnoho miliard Kč!!!) či jen názor na politické kauzy. Jsem takový whistleblower. (2) Dalším motivem, který se postupem let obrovsky nabalil, je pomsta za trestní oznámení (TO), které jsem podal (první jsem podal v roce 2003), kde jsem výslovně uvedl, že mě tvrdě likviduje BIS a ÚZSI, což je právě pravda. Pak došlo k cyklickému efektu, kdy jsem podával TO, podle toho jak BIS a ÚZSI útočily a oni se o to více zapřisáhli, že se mi pomstí – a v tom je jádro věci.

Aby ze mě udělali nedůvěryhodného člověka (kterému nebude právě policie, státní zastupitelství a justice věřit, obecně kdokoliv) tak mě lstí dotáhli na psychiatrii (BIS se infiltrovala do rodiny a členům to poradila). Protože BIS a ÚZSI je v podstatě pokračování STB (v BIS a ÚZSI je mnoho estébáků a s mnoha se stýkají a hlavně je různě kryjí), tak právě tedy vymysleli, že ze mě udělají formálně (právně) prolhaného psychopata, což se jim povedlo – tak to s nepohodlnými osobami dělala STB a KGB!!! Od roku 2003 jsem tedy musel (a musím) docházet na psychiatrii, protože je mi současně psychiatry vyhrožováno, že mě zavřou (na doživotí) do blázince. V roce 2009 BIS přitvrdila a nechala mě zavřít do blázince. Toto se pak opakovalo a ještě jsem byl v blázincích v roce 2010, 2011, 2012 a 2013, tedy každý rok. Toto v BIS a ÚZSI vymysleli proto, abych se z teroru zbláznil a kvůli psychiatrům a blázincům spáchal sebevraždu. Současně totiž BIS a ÚZSI vyhrožovaly (a vyhrožují), že mě nechají do blázince zavřít znovu a to i na doživotí. Vše je děláno tak, že psychiatři (a byla jich již několik desítek) jsou spolupracovníci BIS (a ÚZSI) nebo je BIS kontaktovala, aby lživě vydali závazné oficiální lékařské posudky, že jsem paranoidní schizofrenik, tedy nebezpečný prolhaný psychopat!!! Opakovaná chyba byla a je i v justici, protože řízení o zavření do blázince (uznání důvodnosti detence, detenční řízení) je zcela nespravedlivé, protože soudci automaticky dávají zapravdu jen psychiatrům a občana považují za cvoka automaticky, jakmile to psychiatři napíší. Přestože jsem tedy nikdy nebyl nebezpečný sobě a okolí (nově je to dle zákona 372/2011 Sb. o zdravotních službách, § 38 – dříve podle staršího zákona), BISkou zkorumpovaní psychiatři napsali opak a já skončil v blázincích. Geniálně vymyšlená likvidace BISkou a ÚZSI – to, že jsem označen formálně za nebezpečného psychopata a zavírán do blázinců je největší právní (doživotní) likvidace státní správou v mém životě, bez možnosti to napravit. Více nyní psát nebudu…

Další likvidace BIS a ÚZSI probíhá paralelně a jsou to desítky útoků (100 – 120 – 150 a více) denně, od roku 2002, resp. 1997, resp. 1995: (1) každý den mi brutálně vyhrožují a vydírají mě, (2) neustále provádí stalking a detailní 24-hodinovou on-line špionáž, kde na základě získaných informací vyhrožují a vydírají a ničí mi mé záměry (evidentně vědí úplně všechno, tj. [A] on-line vědí lokalizační špionáží, kde se nacházím a to do detailu na centimetry přesně, kdy podle toho pak navádějí na mě pěšáky, [B] znají obsahy, toho co čtu na mobilu a počítači a opět on-line a do detailu /on-line vidí slova, která čtu/, [C] vědí on-line a do detailu na úrovni slov co píši na mobilu a v počítači, [D] znají obsah e-mailu a toho co dělám na internetu, [E] znají obsahy telefonátů, [F] znají obsahy většiny mých rozhovorů s kýmkoliv kdekoliv doma či na veřejnosti apod.; [G] tuto špionáž provádějí i v zahraničí). Špionáž provádějí pomocí speciálních hyper-moderních technologií, kde základem jsou špionážní bezdrátové nano-čipy, kdy o tom jsou informace tajné, a tedy v podstatě nikdo neví, že je toto možné!!! (3) Znemožňují mi vydělávat peníze, což činí proto abych byl bezdomovec a spáchal sebevraždu, protože ničí veškeré mé podnikatelské pokusy a snahy o to, mít zaměstnání (nyní jsem krátce zaměstnán, ale zaměstnání jsem neměl skoro 5 let a i předtím jsem měl velké proluky bez zaměstnání při hledání noví pozice!!!). (4) Terorem mi rozvrátili rodinu, že jsem se musel rozvést. (5) Terorem (který z velké části vyhrožování a vydírání) se mě pokouší donutit k sebevraždě. (6) Pokoušejí se mě zabít při dopravní nehodě, nebo také (alespoň tím denně vyhrožují) chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou. (7) Již několikrát mi dali nějakou toxickou látku (měl jsem náhle obrovské bolesti) a také právě vyhrožují, že mě chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou otráví (zabijí). (8) Pokusili se mě zbavit svéprávnosti a vyhrožují, že tak učiní, abych nemohl pracovat nebo podnikat (a abych se nemohl bránit právní cestou trestními oznámeními a žalobami) a spáchal sebevraždu, i kvůli absenci peněz. (9) Vyhrožováním a vydíráním mě donutili zaplatit výpalné ve výši 3.300.000 Kč, přičemž jsem přišel o další milióny (cca 12 miliónů Kč a více /až cca 22 miliónů Kč/), protože mi znemožnili stavbu domu. (10) Podvody, machinacemi a nátlakem mě donutili vydat se ze všech peněz, takže mě připravili o úspory a majetek, a současně mi znemožňují vydělávat (viz výše), abych nemohl mít rodinu a i z dluhů spáchal sebevraždu. (11) Snaží se ze mě udělat bezdomovce (i proto, abych se přestal bránit), abych zemřel na ulici, protože mi právě znemožňují mít pravidelný příjem (viz výše). (12) Poškozují moje (naše) věci, což přináší další finanční škody. (13) BIS (a ÚZSI) na mě posílají osoby ze státní správy, aby mi dělali problémy – byl mi zabaven řidičský průkaz, policie a zdravotníci vyhrožují zavřením do blázince apod. (viz výše). (14) Za každou cenu, i právě smrti, se mi snaží BIS a ÚZSI (BIS-mafie) zabránit v publikování informací o zvěrstvech BIS-mafie a v dalších právních krocích jako jsou trestní oznámení a žaloby (v podstatě denně mi vyhrožují, že mě za právní kroky zabijí). BIS-mafie tedy denně útočí, aby mě zlomila a já nepodnikal žádné kroky na svoji obranu, kdy chtějí, abych byl mafii loajální!!! Další útoky BIS a ÚZSI jsou různé a méně časté, kdy někdy jsou detailnější informace popsané v trestních oznámeních a přílohách.

Obrovským problémem je také množství útoků, což je velice nepříjemné psychicky. Základní útoky jsou nezákonná špionáž, stalking, vyhrožování a vydírání – tyto útoky provádí desítky osob každý den (nejméně od roku 2002), obvykle dost přes 100 (takové průměrný počet je 120 osob, ale je to i 150, či dokonce přes 190 osob denně)!!! Toto je psychicky neúnosné a hroutí se mi mozek, kdy mám obavu o jeho poškození – stresem právě vznikají travé psychické poruchy mozku (a o to se u mě právě BIS a ÚZSI terorem snaží, abych nemohl normálně žít /a pracovat/)!!!